Không đề

Tuổi trẻ là giai đoạn con người ta sống với những lý tưởng và tình cảm!
Hắn tự hỏi hắn có đang phí hoài tuổi trẻ!!


0 Comments